کامیونت

کامیونت

کامیونت

تهیه و توزیع قطعات یدکی کامیونت های مختلف از جمله:

1-ایسوزو
2-فاو
3-دانگ فنگ
4-الوند
5-البرز
6-داتسون